Adatkezelési tájékoztató

A biodepo.hu weboldalon való regisztrációhoz

Jelen tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a Tulajdonos, mint adatkezelő milyen rendelkezések alapján kezeli a weboldalon regisztrálók személyes adatait. A Tulajdonos az adatkezelést a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

  1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő kiléte és elérhetőségei:

Adatkezelő:
Biodepo Energ Kft.
1074 Budapest, Dohány u. 5. mint Tulajdonos

Adatvédelmi tisztviselő:
Batai Lajos
Tel.: 06 20 223 7000
email: info@biodepo.hu

  1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt személyes adatok köre Az adatkezelés időtartama
A fent megnevezett weboldalon való regisztrálás, az esetleges rendelések lebonyolítása, a regisztráltakkal való kapcsolattartás. A regisztráltak hozzájárulása
(Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Név,
E-mail cím,
Cím,
Telefonszám
A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztrált oldalra történő belépési joga ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik).

 

  1. Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei:

A Tulajdonos (adatkezelő) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a regisztráció lebonyolításával kapcsolatban:

WebDream Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-908813;
Székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.;
Telefon: +36 (1) 700 4040;
email cím: info@webdream.hu

A WebDream Kft. az alábbi tevékenységet végzi a regisztrációval kapcsolatban: a regisztrációhoz tartozó weblap fejlesztése és üzemeltetése.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Adatkezelő az adatkezelés során bármikor lehetőséget biztosít a regisztráltaknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, hozzáférést kérjenek személyes adataikhoz vagy kérjék személyes adataik törlését, az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatok helyesbítését. Tekintettel arra, hogy a az adatkezelés nem automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó jelen adatkezelés során.

A regisztrált személyes adatainak a résztvevő kérésére történő törlése esetén, a regisztráció azonnal megszűnik, az oldalra további belépésre nincs lehetőség, csak újbóli regisztráció esetén.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad a felhasználó kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a felhasználó azt másként kéri.

Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz (az elérhetőségeit lásd a fenti 1. pontban) lehet fordulni.

Továbbá a felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat:
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36 (1) 391-1400,
fax: +36 (1) 391-1410,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Weboldal: http://naih.hu